Why do some young people like adventurous activities?

Why do some young people like adventurous activities

You know, some young people are really into adventurous activities because, firstly, they’re seeking excitement and thrills, you know, something that really gets the adrenaline pumping. It’s like, they want to break away from the monotony of daily life and experience something totally different and challenging. Also, adventurous activities give them a sense of achievement, especially when they overcome fears or tackle something tough. And let’s not forget, it’s a great way for them to connect with friends and share some truly memorable experiences.

Bạn biết đấy, một số người trẻ thực sự thích các hoạt động mạo hiểm bởi vì, trước hết, họ tìm kiếm sự phấn khích và hồi hộp, bạn biết đấy, thứ gì đó thực sự khiến adrenaline tăng cao. Giống như họ muốn thoát khỏi sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày và trải nghiệm điều gì đó hoàn toàn khác biệt và đầy thử thách. Ngoài ra, các hoạt động mạo hiểm mang lại cho họ cảm giác đạt được thành tựu, đặc biệt là khi họ vượt qua nỗi sợ hãi hoặc giải quyết một việc gì đó khó khăn. Và đừng quên, đó là cách tuyệt vời để họ kết nối với bạn bè và chia sẻ một số trải nghiệm thực sự đáng nhớ.

Do you think old people would like to have changes
Why do some young people like adventurous activities
  1. Really into: An informal phrase meaning very interested in or enthusiastic about something.
  2. Seeking excitement and thrills: Looking for activities that are exciting and provide a rush of adrenaline. ‘Thrills’ refer to experiences that are exhilarating and provide a sense of excitement.
  3. Gets the adrenaline pumping: A phrase used to describe something that causes a surge of excitement or nervous energy. Adrenaline is a hormone released in response to high stress or excitement.
  4. Monotony of daily life: This refers to the routine or sameness of everyday life that can be boring or uneventful.
  5. Break away from: This means to escape or move away from something. In this context, it refers to young people wanting to do something different from their usual routine.
  6. Sense of achievement: The feeling of pride and fulfillment that comes from accomplishing something challenging.
  7. Overcome fears: To successfully confront and deal with things that cause fear or anxiety.
  8. Connect with friends: To engage or interact with friends, often implying forming stronger bonds.

Describe an exciting activity that you experienced with someone else

What kinds of activities do young people like to do

Do you think old people would like to have changes

Why do some young people like adventurous activities

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *