Ielts writing task 1 pie chart

Ielts writing task 1 pie chart là bài viết hướng dẫn cách viết pie chart trong phần 1 đề thi viết ielts writing. Pie chart là phần thường xuất hiện trong đề thi ielts. Để viết được task 1 điểm cao, Bạn chỉ cần có lượng từ vựng học thuật tốt và học thêm kỹ thuật viết là có thể đạt ielts writing 7 điểm

Xem thêm:

Hacker IELTS writing

IELTS writing task 1 pie chart – pie chart có đặc điểm gì?

Pie chart (biểu đồ tròn) là dạng biểu đồ cho biết số liệu về các xu hướng, kết quả điều tra xoay quanh các chủ đề như giáo dục, tài nguyên, môi trường theo thời gian hoặc địa điểm. Đơn vị của pie chart thường là phần trăm để biểu thị tỷ lệ của từng đối tượng, tuy nhiên đôi khi đề bài cũng có thể đưa ra các đơn vị khác. Không giống với các dạng biểu đồ khác trong task 1, dạng đề pie chart thường đưa ra hai biểu đồ cùng 1 lúc và yêu cầu thí sinh viết bài báo cáo so sánh hai biểu đồ.

Ielts writing task 1 pie chart

Cách viết writing task 1 pie chart

Các bước viết Ielts writing task 1 pie chart

Bước 1: Viết dàn bài

Đầu tiên bạn cần xác định chủ đề và số lượng biểu đồ tròng có trong đề bài cũng như các thành phần cấu tạo của biểu đồ trong như: mốc thời gian, quốc gia…Sau đó, bạn hãy thử xác định các yếu tố khác trong biểu đồ như nguồn năng lượng, thể loại, lứa tuổi, tỷ lệ của các hạng mục (%), đơn vị được sử dụng.

Hãy ghi lại thật ngắn gọn chủ đề, đặc trung tổng quát của toàn biểu đồ và đặc điểm chi tiết của từng đối tượng xuất hiện trong biểu đồ. Đặc trưng tổng quát là những đặc trưng có thể thấy được ngay khi nhìn vào biểu đồ, đặc điểm chi tiết là các số liệu, sự biến động…của từng đối tượng. Sau đó, hãy viết dàn bài bằng cách quan sát từng đối tượng và phạm trù cần phân tích để chọn ra những nội dung phù hợp mà bạn nghĩ có thể đưa vào bài viết.

Bước 2: Viết báo cáo hoàn chỉnh dựa trên dàn bài

Dựa vào dàn bài đã viết ở bước trên, hãy trình bày thành ý tưởng về cấu trúc cảu bài báo cáo. Bài báo cáo thường gồm 3 đoạn tương ứng với các nội dung: chủ đề, đặc trưng tổng quát của biểu đồ, đặc điểm chi tiết của từng đối tượng.

Dựa vào dàn bài, hãy vận dụng các cách diễn đạt cơ bản để viết thành bài báo cáo hoàn chỉnh

Cấu trúc của 1 bài Ielts writing task 1 pie chart thường gồm những đoạn sau:

+ 1 câu cho phần Introduction (bằng cách paraphrase lại câu của đề bài)
+ 2 câu cho phần Overview (nêu 2 đặc điểm chung nổi bật của biểu đồ). Lưu ý không đưa số liệu cụ thể vào
phần này
+ 3-4 câu cho mỗi khổ thân bài. Lưu ý trong phần thân bài luôn luôn đưa số liệu cụ thể và so sánh các số liệu
với nhau

Lưu ý:
+ Biểu đồ tròn luôn chỉ ra %. Cả hình tròn là 100%
+ Bạn có thể so sánh các số liệu trong 1 hình tròn, hoặc so sánh các số liệu giữa hai hoặc nhiều hình tròn với
nhau
+ Bạn có thể mô tả, so sánh về xu hướng tăng, giảm nếu biểu đồ tròn chỉ ra sự thay đổi theo thời gian
+ Sử dụng quá khứ đơn nếu năm trong đề bài là năm trong quá khứ. Nếu không có khoảng thời gian được chỉ
ra -> sử dụng hiện tại đơn

Bài viết mẫu 1 pie chart- Ielts writing task 1 pie chart

The two pie charts below show the online shopping sales for retail sectors in Canada in 2005 and 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.

Dàn bài:

Paraphrase: show>compare; the online shopping sales for retail sectors >four retail sectors in Canada in terms of the proportion of their internet sales

Overview: The charts compare four retail sectors in Canada in terms of the proportion of their internet sales in two years, 2005 and 2010.

Paragraph 2: (1) Compare the statistics in different sectors. Give figures.

Paragraph 3: (1) Compare the statistics in different sectors. Give figures.

Bài viết mẫu

The charts compare four retail sectors in Canada in terms of the proportion of their internet sales in two years, 2005 and 2010.

Overall, the proportion of online sales for each of the four sectors changed significantly from 2005 to 2010. While the figures for food and beverages and video games increased, the statistics for the other two sectors fell. In 2005, the proportion of online sales of food and beverages was 22%, but this rose to 32% in 2010. The percentage for internet sales of video games also increased by 5% from the 2005 figure of 18%.

In contrast, the percentages of the online sales of the other sectors decreased. The most dramatic fall was in the home furnishings retail sector. While this figure was 25% of these four sectors’ total online sales in 2005, it fell to 15% in 2010. There was also a decrease in the electronics and appliances sector, which saw a fall from 35% in 2005 to 30% in 2010.

Xem thêm: lớp toeic 

Hy vọng qua bài giới thiệu Ielts writing task 1 pie chart Bạn sẽ có thêm kiến thức về writing ielts task 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *