Ielts writing task 1 map

Ielts writing task 1 map là bài viết giới thiệu từ vựng và bài mẫu về writing map trong phần 1.

Bản đồ đôi khi hiển thị trong bài viết IELTS học thuật 1. Có nhiều loại bản đồ khác nhau và phổ biến nhất là quá khứ và hiện tại hoặc đôi khi cả hai bản đồ có thể ở quá khứ. Ngoài ra còn có các bản đồ cho thấy các đề xuất cho tương lai, chẳng hạn như một kế hoạch tái phát triển.
Bạn sẽ cần sử dụng từ vựng cụ thể trong phần này và ngữ pháp cần thiết sẽ là thì quá khứ (was / were), thì hiện tại hoàn thành bị động để mô tả sự thay đổi và giới từ. Bạn cũng phải sử dụng từ cụ thể hiển thị vị trí và sự thay đổi.
Ví dụ về map trong task 1

Ielts writing task 1 map-Từ vựng cần nhớ

Ielts writing task 1 map

Từ vựng mô tả sự thay đổi của tòa nhà-Ielts writing task 1 map

1.Demolished: The industrial estate was demolished and developed into a sports ground by the local community.

Phá dỡ: Khu công nghiệp đã được phá bỏ và phát triển thành sân thể thao bởi cộng đồng địa phương.

Knocked-down: The shops were knocked down and replaced with a skyscraper.

Bị đánh sập: Các cửa hàng bị đập bỏ và thay thế bằng một tòa nhà chọc trời.

Flattened: The factory in the city centre was flattened and relocated to the north of the city.

Bị san phẳng: Nhà máy ở trung tâm thành phố bị san phẳng và di dời về phía bắc thành phố.

Replaced with: The old warehouses were replaced with new hotels.

Thay thế bằng: Các nhà kho cũ được thay thế bằng các khách sạn mới.

Renovated: The old buildings were completely renovated.

Cải tạo: Các tòa nhà cũ đã được cải tạo hoàn toàn.

Built: A new factory was built north of the residential area.

Được xây dựng: Một nhà máy mới được xây dựng ở phía bắc của khu dân cư.

Constructed: A harbour was constructed at the edge of the river.

Được xây dựng: Một bến cảng được xây dựng ở mép sông

Reconstructed: The school was completely reconstructed after the passing of the hurricane.

Được xây dựng lại: Ngôi trường đã được xây dựng lại hoàn toàn sau khi cơn bão đi qua

Developed into: the industrial estate was demolished and developed into a sports ground by the local community.

Phát triển thành: khu công nghiệp đã được phá bỏ và phát triển thành sân thể thao bởi cộng đồng địa phương

Extended: The school was extended by adding 2 more buildings.

Mở rộng: Trường được mở rộng thêm 2 tòa nhà

Expanded: The residential area expanded south-east by constructing 3 more homes.

Mở rộng: Khu dân cư mở rộng về phía đông nam bằng cách xây thêm 3 căn nhà

Relocated to: The factory in the city centre was flattened and relocated to the north of the city.

Di dời đến: Nhà máy ở trung tâm thành phố đã bị san phẳng và di dời về phía bắc thành phố.

Converted into: The factory was converted into apartments.

Chuyển đổi thành: Nhà máy được chuyển đổi thành căn hộ

Modernized: The infrastructure was modernized by converting the dirt roads into concrete streets.

Hiện đại hóa: Cơ sở hạ tầng được hiện đại hóa bằng cách chuyển đổi đường đất thành đường bê tông.

Từ vựng mô tả sự thay đổi của cây và rừng-Ielts writing task 1 map

Cleared: The trees were cleared to make way for a new residential area.

Được dọn sạch: Cây cối đã được dọn sạch để mở đường cho khu dân cư mới.

Cut-down: The forest was cut-down and made space for a shopping centre.

Chặt phá: Khu rừng đã bị chặt phá để tạo không gian cho một trung tâm mua sắm.

Chopped-down: The forest was entirely chopped-down to make way for a new highway.

Chặt hạ: Rừng hoàn toàn bị chặt để dọn đường cho một con đường cao tốc mới.

Removed: Some of the trees were removed to build a new playground.

Đã loại bỏ: Một số cây đã được di dời để xây dựng sân chơi mới.

Planted: A new forest was planted west of the factory

Trồng: Một khu rừng mới được trồng ở phía tây nhà máy

Từ vựng mô tả sự thay đổi của đường, cầu-Ielts writing task 1 map

Constructed: A new railroad was constructed next to the village.

Đã xây dựng: Một tuyến đường sắt mới đã được xây dựng bên cạnh ngôi làng.

Built: A new bridge was built to replace the old one.

Đã xây dựng: Một cây cầu mới được xây dựng để thay thế cây cầu cũ.

Extended: The main road was extended and a new bridge built over the river.

Mở rộng: Đường chính được mở rộng và xây dựng một cây cầu mới bắc qua sông.

Expanded to: The main road was expanded to the north to connect to the other town.

Mở rộng thành: Đường chính được mở rộng về phía bắc để kết nối với thị trấn khác.

Removed: The railway lines were removed and replaced by a metro line.

Bị dỡ bỏ: Các tuyến đường sắt đã bị dỡ bỏ và thay thế bằng tuyến tàu điện ngầm.

Xem thêm sách tự học viết ielts: Hacker ielts writing

Từ vựng mô tả sự thay đổi cơ sở giải trí-Ielts writing task 1 map

Opened: A brand new sports centre opened just north of the school.

Khai trương: Một trung tâm thể thao mới mở ngay phía bắc của trường.

Set up: A brand new skate park was set up close to the swimming pool.

Thiết lập: Một công viên trượt băng hoàn toàn mới đã được thiết lập gần hồ bơi.

Developed: A playground was developed next to the school.

Đã phát triển: Một sân chơi đã được phát triển bên cạnh trường học.

Từ vựng chỉ vị trí-Ielts writing task 1 map

to the north of :ở phía bắc của

to the east of: về phía đông của

in the west: ở phía tây

to the south of:ở phía nam của

north-west of: phía tây bắc của

Ví dụ:

The trees to the north of the river were cut down and a new office block was built.

Cây cối ở phía bắc sông bị chặt và một khối văn phòng mới được xây dựng.

A railway was constructed to the east of the housing estate with the introduction of a new train station.

Một tuyến đường sắt đã được xây dựng ở phía đông của khu nhà ở với sự ra đời của một nhà ga xe lửa mới.

The forest to the west of the park was cut down and a new housing complex was constructed.

Khu rừng ở phía tây của công viên đã bị chặt phá và một khu nhà ở mới được xây dựng.

The industrial area to the south-west of the station was expanded.

Khu công nghiệp phía Tây Nam ga được mở rộng.

Một số giới từ khác-Ielts writing task 1 map

 • on
 • next to
 • near
 •  from north to south
 • from east to west
 • by
 • across from
 • nearby
 • between
 • beside
 • over
 • along

Từ vựng diễn tả sự thay đổi của thời gian-Ielts writing task 1 map

Khi mô tả sự thay đổi, thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành bị động thường được sử dụng. Các cụm từ thời gian cũng được sử dụng như:

over the 20 year period, from 1990 to 2000, over the years, in the last 10 years, in the years after 1990 and so on.

Thì hiện tại hoàn thành và Hiện tại hoàn thành bị động cho thấy rằng một cái gì đó đã bắt đầu từ quá khứ cho đến thời điểm hiện tại (hoặc gần hiện tại)

Ví dụ:  has witnessed big changes / has become more industrialised / has been built/ has been modernised

Trình bày tổng quan về sự khác biệt chính giữa hai bản đồ-Ielts writing task 1 map

1. Over the 20 year period, the area has witnessed big changes especially to the farmland areas which were redeveloped.

Trong khoảng thời gian 20 năm, khu vực này đã có những thay đổi lớn, đặc biệt là đối với các khu vực đất nông nghiệp được tái phát triển.

2. From 1990 to 2010 a new housing estate was constructed where a school once stood.

Từ năm 1990 đến năm 2010, một khu nhà ở mới đã được xây dựng, nơi đã từng có một trường học.

3.The forest and green spaces have been profoundly affected over the two decades and were replaced by housing.

Rừng và không gian xanh đã bị ảnh hưởng sâu sắc trong hai thập kỷ và được thay thế bằng nhà ở.

4.In the period from 1990 onward, the leisure facilities were completely renovated.

Trong giai đoạn từ năm 1990 trở đi, các cơ sở giải trí đã được cải tạo hoàn toàn.

5.The city centre has seen dramatic changes over the years.

Trung tâm thành phố đã có những thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua.

6.In the years after 1990, the city centre was extensively modernised.

Trong những năm sau 1990, trung tâm thành phố đã được hiện đại hóa toàn diện.

7.The town used to be very green but it has become much more industrialised in the last 15 years.

Thị trấn từng rất xanh nhưng nó đã trở nên công nghiệp hóa hơn nhiều trong 15 năm qua.

8.A new stadium has been built and more sports faciities have been opened up over the years.

Một sân vận động mới đã được xây dựng và nhiều cơ sở thể thao hơn đã được mở ra trong những năm qua.

Xem thêm: Luyện thi N2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *