Do people feel lonely in crowded cities – speaking part 3

Do people feel lonely in crowded cities

Yeah, it’s pretty strange/paradoxical, but you can totally feel lonely even in huge, crowded cities. Even though there are tons of people everywhere, the crazy busy life makes it super hard to really connect with anyone. It’s like, everyone’s doing their own thing and it’s all so quick and surface-level. This is even more of a thing because cities often push people to be on their own, doing their own stuff. So, having a bunch of people around doesn’t always mean you’ll have a great social life. It kinda shows why it’s so important to make an effort to find your people and build real connections.

Do people feel lonely in crowded cities
Do people feel lonely in crowded cities
 1. Strange – Unusual or surprising in a way that is hard to understand.
 2. Crowded – Filled with many or too many people or things.
 3. Tons of – A colloquial expression meaning a large number or amount.
 4. Crazy busy – An informal way to describe being extremely busy or hectic.
 5. Connect – To form a relationship or feel in tune with someone.
 6. Surface-level – Something that is only apparent at a superficial or immediate level, without depth or significance.
 7. Push – Encourage or force someone to do something or go in a certain direction, often metaphorically.
 8. Doing their own thing – A phrase used to describe individuals acting independently or following their own interests.
 9. Social life – The part of a person’s time spent doing enjoyable activities with others.
 10. Make an effort – To try hard to do or achieve something.
 11. Find your people – A phrase meaning to seek out and connect with individuals who share similar interests or values.
 12. Build real connections – To develop meaningful relationships with others.

Describe a person you have not met in person and would like to know more about

Có vẻ khá lạ/đối nghịch, nhưng bạn hoàn toàn có thể cảm thấy cô đơn ngay cả trong những thành phố đông đúc. Mặc dù có nhiều người xung quanh, cuộc sống bận rộn điên đảo khiến việc kết nối thực sự với ai đó trở nên cực kỳ khó khăn. Cứ như là mọi người đều đang làm việc riêng của họ và mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ ở bề mặt mà thôi. Điều này càng trở nên phổ biến hơn vì các thành phố thường đẩy mọi người vào việc tự làm mọi thứ của riêng mình. Vì vậy, việc có một đám đông xung quanh không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sẽ có một cuộc sống xã hội tuyệt vời. Điều này phần nào cho thấy tại sao việc nỗ lực tìm kiếm những người của mình và xây dựng những mối quan hệ thực sự lại quan trọng như thế.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *