Cách sử dụng trợ từ Nhật Ngữ

Original Giá was: 86,000 VND.Current Giá is: 78,000 VND.

Còn hàng