Tag Archives: Thể khả năng

Cách chia thể khả năng trong tiếng Nhật

Thể khả năng trong tiếng Nhật là thể thay thế cho công thức ở N5 [...]