Tag Archives: Âm ngắt trong tiếng nhật

Âm ngắt trong tiếng nhật

Âm ngắt trong tiếng nhật là chữ “tsu” nhỏ ví dụ như chữ 「きっぱり」や「ドッキリ. Khi [...]