KET QUA JLPT 12/ 2016
chuyển tự động từ thành tha động từ
そこで (sokode) và それで (sorede)
Top