Từ điển những lỗi sai trong tiếng Nhật

Từ điển những lỗi sai trong tiếng Nhật 日本語誤用辞典―外国人学習者の誤用から学ぶ日本語の意味用法と指導のポイント

Từ điển những lỗi sai trong tiếng Nhật -日本語誤用辞典―外国人学習者の誤用から学ぶ日本語の意味用法と指導のポイント có gì nổi bật? Khi học tiếng nước ngoài học viên thường gây ra nhiều lỗi khác nhau cơ bản là vì học viên dựa trên tiếng mẹ đẻ rồi so sánh với tiếng Nhật để đặt câu, điều này dễ dẫn tới sự nhầm lẫn….

Read More